2016 April – Twinfield update 6.57.0

2016 April – Twinfield update 6.57.0

C3/C5
Datum: 13-04-2016
Start tijd: 23:00 (CET)
Duur: 3 hours

C4/C6
Datum: 11-05-2016
Start tijd: 23:00 (CET)
Duur: 5 hours

Verbeteringen

Bij het factuur e-mailadres binnen klantgegevens, was het voor gebruikers soms niet duidelijk dat er meerdere e-mailadressen ingevoerd kunnen worden. Hier is nu een helptekst toegevoegd om dit duidelijk te maken.

In invoer velden met een lange waarde is de invoer waarde vaak niet zichtbaar. Nu wordt de volledige waarde getoond bij de muisaanwijzer.

Het is mogelijk een gekoppelde Basecone gebruiker aan te maken in gebruikersbeheer van Twinfield. Alle administrates waar de gebruiker toegang toe heeft worden gekoppeld en de Basecone gebruiker heeft in Basecone toegang tot de gekoppelde administraties.

Link toegevoegd op het uptime percentage op het loginscherm naar een uptime statistieken pagina.

De uptime percentages op de loginpagina worden per cluster weergegeven en volgen de berekening volgens de SLA.

De redenen voor het verwijderen van gebruikers en administraties zijn bijgewerkt en gelijkgesteld.

Het bekijken en bewerken van systeem-gedefinieerde btw-groepen en het aanmaken van gebruikers-gedefinieerde btw-groepen is nu mogelijk in Neo. Zoek op “”btw-groep”” of navigeer naar het administratie instellingen dashboard om de nieuwe tegel “”btw-groepen”” te vinden.

Op de portfolio pagina worden ‘bankafschriften’ en ‘conceptboekingen’ nu in enkelvoud geschreven als er maar 1 van beschikbaar is.

Op de lijst van administraties (nieuwe look & feel) tonen we nu voor iedere administratie het aantal te verwerken bankafschriften. Door op het aantal in de lijst te klikken ga je direct naar de lijst met bankafschriften van de betreffende administratie.

Opgelosten fouten

Het veld, om lettertype en -grootte te selecteren in de offerte-, factuur- en herinneringssjabloon, bleef open staan na selecteren van lettertype en -grootte. Het veld sluit nu als de betreffende waarden zijn ingevuld.

De samengevatte klant informatie in klant detail scherm was niet zichtbaar in sommige gevallen.

Radiobuttons op iPad werden niet altijd goed getoond. Dit is nu opgelost.

Bij het doorlopen van zoekvelden in een formulier werd automatisch de eerste waarde uit het resultaat geselecteerd. Deze waarde mag alleen geselecteerd worden als de gebruiker deze kiest. Dit is nu opgelost.

In sommige situaties waren formulier validatiemeldingen niet zichtbaar op iPad. Dit is nu opgelost.

Het menu dat bij een formulier wordt getoond werd in sommige gevallen later getoond dan de velden van het formulier. Nu worden formulier en menu tegelijkertijd getoond.

Een nieuwe Neo Offerte of Verkoopfactuur wordt voortaan gelijk getoond in de taal van de gebruiker, indien het sjabloon deze taal ondersteund. Is dat niet zo, dan wordt het getoond met de standaardtekst.

Het omschrijvingveld in de Triodos CAMT bankafschriften wordt nu correct weergegeven in de bankafschriften wizard.

De datumselectie in een creditfactuur en het opslaan ervan is verbeterd.

Het was mogelijk om een default bank of adres te verwijderen. Dit is nu niet meer mogelijk zodat er altijd een adres aanwezig is.

De weergave van de ICP-gegevens is verbeterd in alle ondersteunde talen voor alle varianten van de verkoopfactuur.

De synchronisatie van klantinformatie tussen Classic en NEO is nu correct en de validatie bij het aanmaken van een klant werkt op dezelfde manier.

Er deed zich een fout voor wanneer een gebruiker tijdens de eerste keer inloggen zijn wachtwoord moest wijzigen.

Het instellen van de grootte van het lettertype in de offerte- en verkoopsjablonen is verbeterd.

Het submitten vanuit een derde loginbox naar een andere url dan https://login.twinfield.com/ resulteerde in een foutmelding.

Het was mogelijk om een administratie tot sjabloonadministratie te maken als men geen toegang had tot sjabloonadministraties. Vanaf nu kan dat niet meer zonder toegang tot sjabloonadministraties.

Er kon zich een foutmelding voordoen wanneer u tijdens het inloggen de ‘back’-knop gebruikt in Firefox.

Goedgekeurde facturen kunnen vanaf nu worden verwijderd.

Bij het crediteren van een factuur met ICP waarde, zal Twinfield deze waarde overnemen naar de creditfactuur.

Na het opslaan van administratie-instellingen (Classic) vanuit de nieuwe look & feel bleef het scherm verversen. Dit is nu opgelost.

De voorkeur voor de Classic of Nieuwe look & feel werd niet onthouden bij het inloggen via Single Sign On.Improvements

At the billing email address field in customer data it was not clear that multiple email addresses can be entered. Now a help text is added to emphasise this.

Input fields with values larger than the field were not visible. A mouseover shows now the complete value.

The reasons for deleting companies and users have been updated and are now the same.

It is now possible to create a linked Basecone user in Twinfield user management. All companies the user can access in Twinfield are linked and the Basecone user has access to all linked companies in Basecone.

Added a link from the uptime percentage on the logon page to an uptime statistics page.

Uptime percentages on the login page are shown per cluster and conform SLA calculation.

Viewing and editing system-defined, and creating user-defined VAT groups is now possible in Neo. Search for “”VAT groups”” or navigate to Company settings to find the new tile VAT groups.

On the portfolio page ‘bankstatements’ and ‘provisional transactions’ are now displayed in singular form when only 1 is available.

On the company list page (in the new look & feel) we now display the number of bankstatements that need to be processed in each company. By clicking on the number in the list, you are immediately redirected to the bankstatement list of that company.

Bugfixes
The font family and font size selectors in the quote, invoice and reminder templates remained open after selecting a value. Now they will close after selecting a font family or font size

Condensed customer information in customer details was missing in some cases

Radiobuttons on iPad were not shown correctly in some situations. This is fixed now.

While tabbing though empty lookup/finder fields the first value was automatically selected while it should only be selected when user intended it. This is fixed now.

In some situations the form validation messages where not visible on iPad. This is solved now.

Form menu in company setting loaded not synchronously with form fields section. This made that menu was shown later then form fields in some cases. The menu now loads at the same time as the form fields

A new Neo Quote or Sales invoice is now shown in user language first, if the template is available in that variant. If not, it will be shown in default variant.

The description field in Triodos CAMT bankstatements is now correctly displayed in the Bankstatement wizard.

Fixed the date picker and save behaviour in credit note.

It was possible to delete a default bank or physical address. This is not allowed anymore so that there is always a default address.

The multilingual ICT information were incorrectly shown in all views of a sales invoice.

Synchronisation of customers between Classic and NEO is correct now. Validation of customer creation is equal.

An error was given when a user logs in via the loginbox, when he needed to change the password the first time he logs on.

Fixed adjusting the font size in the quotes and sales invoice document template.

Having an external login box that posts to something else then https://login.twinfield.com/ resulted in an error.

You could change a company into a template when you didn’t have access to template companies. From now on it’s not possible anymore.

An error could occur when pressing the back button during the login process when using Firefox.

Approved purchase invoices can be deleted now

When crediting a invoice with an ICP value, Twinfield will inherit this on the credit invoice.

After saving changes in Company settings (classic layout) from the new look & feel, the page kept refreshing continuously.

The preference for Classic or New Look & Feel wasn’t saved when using Single Sign On.