Algemene trainingsvoorwaarden Twinfield

1. Toepasselijkheid
Deze algemene trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Wolters Kluwer TAA – Twinfield (hierna te noemen Twinfield) verzorgde trainingen.

2. Aanmelding trainingen
U kunt zich schriftelijk (ook per e-mail) en via de website aanmelden voor onze trainingen, eventueel nadat er telefonische overeenstemming is bereikt over de te volgen training(en), de datum en de trainingsplaats. Met uw schriftelijke aanmelding verklaart u bekend en akkoord te zijn met deze algemene trainingsvoorwaarden. Bij uw schriftelijke aanmelding dient u de naam of namen van de deelnemer(s) te vermelden met daarbij de e-mailadressen. Indien wordt afgeweken van bovenstaande procedure, behoudt Twinfield zich het recht voor om uw aanmelding te laten vervallen.

3. Trainingsduur en -plaats
De trainingsduur is aangegeven in de betreffende trainingsbeschrijving. Tenzij anders overeen gekomen is, worden de trainingen verzorgd bij Twinfield, De Beek 9-15 te Hoevelaken. De trainings-beschrijvingen kunt u vinden op de website van Twinfield.

4. Voorkennis
Indien er bij Twinfield aanwijzingen zijn dat een deelnemer die zich heeft ingeschreven voor een training niet gebaat is bij de gekozen training, zal Twinfield contact opnemen met de inschrijver en eventueel andere trainingen aanbevelen. De inschrijver blijft echter eindverantwoordelijk voor de keuze om te participeren aan een training.

5. Annulering/verplaatsing
Annulering en/of verplaatsing van aanmeldingen dienen uitsluitend schriftelijk (kan per e-mail) te geschieden met vermelding van de te verplaatsen of te annuleren aanmelding. Wanneer een annulering en/of verplaatsing twee weken of langer voor aanvang van de desbetreffende training wordt doorgegeven, kan de opgegeven training op een later tijdstip gevolgd worden. Het is ook mogelijk om een andere training te volgen van een gelijke prijs. Bij annulering en/of verplaatsing binnen twee weken tot 2 dagen voor aanvang van de training wordt 50% gefactureerd. Er zal 100% worden gefactureerd bij annulering/verplaatsing binnen 2 dagen voorafgaand aan de training of bij het niet verschijnen van de deelnemer op de training. Toepassing van deze regelingen vindt plaats ongeacht de reden van annulering/verplaatsing. De facturatie vindt plaats op basis van de standaard tarieven zoals vermeld op onze website, dus exclusief korting. Deelnemers kunnen voor aanvang van de training worden vervangen (kosteloos), doch niet gedurende een eenmaal begonnen training.

6. Wijzigingen
Twinfield behoudt zich het recht voor om in noodzakelijke gevallen wijzigingen in trainingsinhoud, -voorwaarden, -data, -plaats en eventuele andere specificaties van de training aan te brengen. Tevens behoudt Twinfield zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling voor een training deze te annuleren, doch voorstellen te doen ten aanzien van eventuele alternatieve data.

7. Trainingstijd, melding en verzorging
Tenzij anders is overeengekomen, worden de trainingen verzorgd op de vooraf aangegeven data en tijdstippen. Deelnemers dienen zich minimaal een kwartier voor aanvang te melden bij de receptie van het onder punt drie genoemde adres. Lunch(es), koffie, thee en frisdranken worden door Twinfield aangeboden tenzij anders vermeld in de bevestiging van aanmelding.

8. Training op locatie
Als de training op locatie van opdrachtgever wordt gegeven dienen daar de volgende faciliteiten beschikbaar te zijn: een cursuslokaal, beamer, internetaansluitingen, PC’s en eventueel projectscherm. Twinfield verzorgt het materiaal en de trainingsomgeving. Lunch(es), koffie, thee en frisdranken worden door de opdrachtgever voor eigen rekening aangeboden tenzij anders vermeld in de bevestiging van de afspraak.

9. Aansprakelijkheid
Twinfield is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van opdrachtgever en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen bedrijfsstagnatie en gevolgschade indien deze schade verband houdt met (de reis van en naar) de trainingslocatie of met de inhoud van de training, alsmede voortkomende kosten en eventuele (gevolg)schade van wijzigingen, annuleringen en/of verplaatsingen. Opdrachtgever vrijwaart Twinfield tegen alle aanspraken van derden ter zake.

10. Facturering en betaling
Door Twinfield gehanteerde trainingsprijzen zijn in euro en exclusief BTW. Twinfield behoudt zich het recht voor de trainingsprijzen, voor zover wettelijk is verplicht casu quo toegestaan, te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de inschrijver. Indien Twinfield de trainingsprijs verhoogt nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden, is de inschrijver gerechtigd zijn aanmelding te annuleren zonder dat daar kosten aan verbonden zijn mits de prijsverhoging niet het gevolg is van een wettelijke maatregel of verplichting en mits de annulering schriftelijk per aangetekend schrijven uiterlijk twee weken na aankondiging van de prijsverhoging naar Twinfield is gestuurd. De op de factuur vermelde betaaltermijn van 14 dagen dient te worden aangehouden. Indien reeds aan Twinfield een machtiging voor automatische incasso verstrekt is, wordt het gefactureerde bedrag afgeschreven van de bankrekening van opdrachtgever.

11. Studiemateriaal
Werkboeken en/of documentatie die gedurende de training zijn verstrekt mogen worden behouden, alleen voor eigen gebruik.

12. Eigendomsrecht
De intellectuele eigendomsrechten op de trainingsinhoud en het studiemateriaal berusten bij Twinfield of de oorspronkelijke rechthebbende. Verveelvoudiging of het in gebruik geven aan derden van (delen van) de trainingsinhoud en/of het studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming van Twinfield te hebben verkregen.

13. Certificering
Twinfield kent een certificeringsprogramma, bedoeld voor accountants- en administratiekantoren. Het programma bestaat uit een drietal certificaten: Basic-, Advanced- en Expert certificaat.

14. Toetsing
Voor het behalen van een certificaat wordt een online toets afgenomen. Voor deze toets geldt een minimale score van 60% voor het behalen van een voldoende. Een score van 59% of lager wordt als onvoldoende beschouwd.

15. Duur toetsing
Voor elk van de toetsen staat een bepaalde maximale tijd. Deze tijd wordt aangegeven bij aanmelding voor de toets en bij het starten van de toets. Het is niet mogelijk om de toets te pauzeren. De resterende tijd wordt in het scherm weergegeven.

16. Training en toetsing
Het is niet verplicht om een training te volgen voordat een bepaalde toets gemaakt kan worden. In de certificering voor Advanced kunnen ook onderdelen voorkomen die ook in de Basic aan de orde zijn geweest. Bij de Expert kunnen ook onderdelen voorkomen die ook in de Basic en in de Advanced training aan de orde zijn geweest.

17. Uitslag
Het resultaat van de toetsing zal binnen drie weken na toetsing worden meegedeeld aan de kandidaat. Bij een voldoende resultaat zal het certificaat per post worden verstuurd naar de kandidaat.

18. Overig
Deze trainingsvoorwaarden staan los van de overeenkomst die met Twinfield is gesloten voor de levering van diensten. Met betrekking tot de inhoud van de training en/of de inhoud van de administratieve omgeving van de klant gelden voor de training en medewerkers van Twinfield de gebruikelijke geheimhoudingsverplichtingen, zoals ook aangegeven in de overeenkomst.