Voorwaarden consultancy

1) Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Twinfield International N.V. (hierna te noemen Twinfield) verzorgde consultancy en vervangen alle eerder gemaakte of andere afspraken.

2) Aanmelding consultancy

U kunt zich schriftelijk (ook per e-mail) via de Account manager aanmelden voor consultancy, meestal nadat er telefonische overeenstemming is bereikt over de uit  te voeren werkzaamheden, genaamd consultancy, de datum en de locatie. Met uw schriftelijke aanmelding verklaart u bekend en akkoord te zijn met de algemene consultancyvoorwaarden. Bij uw schriftelijke aan­melding dient u de naam (of namen van de deelnemer(s)) en contactpersoon te vermelden  met daarbij de e-mail adressen. Indien wordt afgeweken van bovenstaande procedure, behoudt Twinfield zich het recht voor om uw aan­melding te laten vervallen. U ontvangt van uw aanmelding een schriftelijke opdrachtbevestiging.

3) Consultancyduur en -plaats

De consultancyduur is steeds aangegeven in de betreffende consultancy­beschrijving. Tenzij anders is overeen­gekomen worden de consultancy verzorgd op locatie van de klant. De consultancy­beschrijvingen kunt u vinden op de opdrachtbevestiging, waarop u ook akkoord geeft.

4) Voorkennis

Indien er aanwijzingen zijn dat de benodigde consultancy niet voldoende of correct kan worden uitgevoerd vanwege gebrek aan informatie vanuit de opdrachtgever, zal Twinfield contact opnemen met de opdrachtgever en eventueel andere of aanvullende consultancy aanbevelen. De opdrachtgever blijft echter eindverantwoordelijk voor de uiteindelijke uitvoering van de consultancy.

5) Annulering/verplaatsing

Annulering en/of verplaatsing van consultancy dient uitsluitend schriftelijk (kan per e-mail) te geschieden met vermelding van de te verplaatsen of te annuleren consultancy. Wanneer een annulering en/of verplaatsing twee weken of langer voor de aanvang van de desbetreffende consultancy wordt doorgegeven, kan de opgegeven consultancy op een later tijdstip uitgevoerd worden. Bij annulering en/of verplaatsing binnen twee weken voor aanvang van de consultancy, wordt 50% gefactureerd. Toepassing van deze regeling vindt plaats ongeacht de reden van annulering/verplaatsing. Bij annulering en/of verplaatsing binnen twee dagen voor aanvang van de consultancy of tijdens de consultancy, wordt 100% gefactureerd. Toepassing van deze regeling vindt plaats ongeacht de reden van annulering/verplaatsing.

6) Wijzigingen

Twinfield behoudt zich het recht voor om in noodzakelijke gevallen wijzigingen in consultancy­inhoud, -voorwaarden, -data, -plaats en eventuele andere specificaties van de consultancy aan te brengen. Extra werkzaamheden, welke niet op de opdrachtbevestiging zijn vermeld, die tijdens of aanvullend op de consultancy moeten worden uitgevoerd, zullen extra berekend worden aan de hand van nacalculatie.

7) Consultancy afspraak tijden, melding en verzorging

Tenzij anders is overeengekomen, wordt consultancy verzorgd op de vooraf aangegeven datum en tijdstip. Opdrachtgevers dienen de consultant op de overeengekomen tijd te ontvangen. Lunch(es), koffie, thee en frisdranken worden door de opdrachtgever aangeboden tenzij anders vermeld in de bevestiging van de afspraak.

8) Aansprakelijkheid

Twinfield is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van opdrachtgever en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen bedrijfsstagnatie en gevolgschade indien deze schade verband houdt met (de reis van en naar) de locatie of met de inhoud van de consultancy, alsmede voortkomende kosten en eventuele (gevolg)schade van wijzigingen, annuleringen en/of verplaatsingen. Opdrachtgever vrijwaart Twinfield tegen alle aanspraken van derden ter zake.

9) Uitvoering, facturering en betaling

De consultant van Twinfield zal ter plaatse een bezoekverslag maken welke door de klant getekend dient te worden. Door Twinfield gehanteerde consultancyprijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Twinfield behoudt zich het recht voor de consultancyprijzen, voor zover wettelijk is verplicht casu quo toegestaan, te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de inschrijver. Indien Twinfield de consultancyprijs verhoogt nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden, is de inschrijver gerechtigd zijn aanmelding te annuleren zonder dat daar kosten aan verbonden zijn mits de prijsverhoging niet het gevolg is van een wettelijke maatregel of verplichting en mits de annulering schriftelijk per aangetekend schrijven uiterlijk twee weken na aankondiging van de prijsverhoging naar Twinfield is gestuurd. Twinfield verstuurt de factuur voor consultancy na afronding van de consultancy, u dient de op de factuur vermelde betaaltermijn aan te houden. Indien reeds aan Twinfield een machtiging voor automatische incasso verstrekt is, wordt het gefactureerde bedrag afgeschreven van de bankrekening van opdrachtgever.

10) Werkmateriaal

Werkboeken en/of documentatie die gedurende de consultancy zijn verstrekt mogen worden behouden.

11) Eigendomsrecht

Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- / eigendomsrechten van consultancyinhoud en werkmateriaal berust bij Twinfield of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of in gebruikgeving aan derden van (delen van) de consultancyinhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Twinfield te hebben verkregen.

12) Algemene voorwaarden

Deze consultancyvoorwaarden staan los van de overeenkomst die door Twinfield zijn afgegeven voor het gebruik van het systeem. Met betrekking tot de inhoud van de consultancy en/of de inhoud van de administratieve omgeving van de klant gelden voor de consultancy en medewerkers van Twinfield de gebruikelijke geheimhoudingsverplichtingen, zoals ook aangegeven in de overeenkomst.

Hoevelaken, 1 juni 2013