Customer Statement Twinfield Boekhouden COVID-19

Customer Statement Twinfield Boekhouden COVID-19

Met nieuwe strengere richtlijnen van de regering die zondag zijn vrijgegeven, met betrekking tot de situatie met COVID-19, willen we graag even contact met u opnemen. We hopen dat u, uw gezin en collega’s gezond blijven en we willen u graag informeren over de stappen die we blijven nemen om de gezondheid en het welzijn van onze werknemers te waarborgen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Wolters Kluwer volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 op de voet, inclusief informatie en begeleiding die wordt gepubliceerd door de Nederlandse en wereldwijde gezondheidsautoriteiten. Volgens onze bedrijfscontinuïteitsplannen werden onze corporate en lokale Incident Management Teams aan het begin van deze situatie geactiveerd en zij zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van onze reactie op de veranderende situatie.

We willen dat u gefocust blijft op uw bedrijf, werknemers en werkzaamheden en weet dat we onze softwareoplossingen en de services waarop u vertrouwt ondersteunen. Vanaf vrijdag 13 maart kunnen onze medewerkers vanuit huis werken. Onze systemen, processen en activiteiten zijn robuust en veerkrachtig. Ook in deze situatie kunnen wij u op de gebruikelijke manier ondersteunen bij uw dagelijkse werkzaamheden.

Hulp nodig bij het gebruik van onze software?
Ga dan naar de Knowledge Base in Twinfield of neem contact op met onze support helpdesk

Wolters Kluwer heeft niet-essentiële reizen voor onze werknemers beperkt en we houden ons aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over zelfquarantaine en testrichtlijnen. We communiceren regelmatig met onze teams en houden hen op de hoogte van veranderende situaties in hun land en de bijbehorende aanpassingen die we moeten maken.

Het is altijd ons doel om u te helpen uw klanten optimaal te ondersteunen. We proberen u niet te storen in een drukke periode, maar kunnen periodieke updates verzenden als de COVID-19-situatie zich ontwikkelt en er iets aan onze kant verandert. We hebben eerder voor grote uitdagingen gestaan, maar zijn hier altijd sterker uitgekomen door u, onze klant, centraal te stellen. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat we u op het gebruikelijke hoge niveau van dienst kunnen zijn.

(English) Customer Statement Twinfield Boekhouden COVID-19

With new stricter guidelines from the government released on Sunday, regarding the situation with COVID-19, we would like to take a moment to contact you. We hope that you, your family and your employees stay healthy and we would like to inform you about the steps we continue to take to ensure the health and wellbeing of our employees and to ensure business continuity.

Wolters Kluwer closely follows developments related to COVID-19, including information and guidance published by health authorities from here and around the world. Under our business continuity plans, our corporate and local incident management teams were activated at the beginning of this situation and they are responsible for guiding our response to the changing situation.

We want you to stay focused on your business and employees and know that we are supporting our software solutions and the services you rely on. As of Friday, March 13, our employees are enabled to work from home. Our systems, processes and activities are robust and resilient. Also in this situation we are able to support you in your daily work in the usual way.

Do you need help using our software?
Do not hesitate to contact us through the Knowledge Base in Twinfield or our support helpdesk.

Wolters Kluwer has limited non-essential travel for employees and adhere to the World Health Organization guidance on self-quarantine and testing guidelines. We communicate regularly with our teams and keep them informed of changing situations in their country and the associated adjustments we need to make.

It is always our goal to help you optimally support your customers. We try not to disturb you during a busy period but may send periodic updates as the COVID-19 situation develops and something on our side changes. We have faced major challenges before, but have always come out stronger by putting you, our customer, at the center. We work hard to ensure that we can maintain our service to you at the usual high level.