Wat is een balans?

De balans binnen een boekhouding is een momentopname van een organisatie of particulier in de vorm van een kolommenoverzicht met enerzijds (links/debet) de waarde van alle bezittingen zoals tegoeden, gebouwen en goederen (activa), en anderzijds (rechts/credit alle bronnen waarmee de betreffende bezittingen zijn gefinancierd (passiva), zoals het eigen vermogen (bank, kas) en het vreemd vermogen (geleend geld, schulden). De activa is onder te verdelen in twee soorten: vaste activa en vlottende activa.

Waarvoor dient een balans?

De balans helpt om overzicht te houden in de bedrijfsvoering. Door periodiek bijvoorbeeld elke maand of eens per kwartaal een balans op te maken, maak je inzichtelijk hoe een bedrijf zich ontwikkelt en verkrijg je een indicatie van het vermogen op een bepaalde datum (de balansdatum, meestal aan het einde van een boekjaar op 31 december). Het verschil tussen de bezittingen en de schulden (het saldo) is het eigen vermogen.