Wat is liquiditeit?

De liquiditeit van een bedrijf geeft aan in hoeverre het bedrijf kan voldoen aan zijn lopende betalingsverplichtingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de dynamische liquiditeit en de statische liquiditeit. De dynamische liquiditeit geeft de verhouding aan tussen de inkomende geldstroom en de uitgaande geldstroom. De statische liquiditeit geeft aan in hoeverre het bedrijf met de vlottende activa (voorraden, debiteuren, overige vorderingen en liquide middelen) kan voldoen aan zijn kortetermijnverplichtingen. Het meest gebruikte kengetal om de liquiditeit te bereken, is de current ratio. De current ratio wordt berekend door de vlottende activa te delen door het kort vreemd vermogen. Naast de current ratio zijn er nog twee andere kengetallen om de statische liquiditeit uit te rekenen, te weten de quick ratio en het nettowerkkapitaal. De liquide middelen van een organisatie zijn alle bezittingen in de vorm van contant geld (in kas), giraal geld (op de bank) en beleggingen die op zeer korte termijn ‘liquide’ gemaakt kunnen worden, oftewel in geld omgezet kunnen worden.