Wat is solvabiliteit?

De solvabiliteit van een organisatie is een financieel kengetal dat aangeeft in hoeverre een organisatie afhankelijk is van vreemd vermogen, oftewel van derden aan wie geld verschuldigd is. Het geeft als percentage de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen, hetgeen iets zegt over de financiële gezondheid van een organisatie. Om solvabiliteit uit te rekenen, gebruik je de formule: eigen vermogen/(langlopende schulden + achtergestelde leningen) X 1%. De norm is 30%. Dus 1/3 van je bedrijf is gefinancierd met eigen geld en 2/3 met geleend geld. Solvabiliteit zegt niets over het feit of je op korte termijn aan je schulden kan voldoen.