Wat is een Winst- en Verliesrekening?

Een winst- en verliesrekening binnen een boekhouding (oftewel de exploitatierekening, resultatenrekening of staat van baten en lasten) geeft over een bepaalde periode een overzicht van de opbrengsten en kosten van een organisatie waarvan het saldo de behaalde winst (positief saldo) of het geleden verlies (negatief saldo) weergeeft. Met andere woorden: in hoeverre het eigen vermogen is toegenomen dan wel is afgenomen. Een winst- en verliesrekening wordt doorgaans aan het einde van het boekjaar opgemaakt en maakt onderdeel uit van de kolommenbalans en van de jaarrekening. Heeft een winst- en verliesrekening betrekking op meerdere entiteiten, dan spreken we van een geconsolideerde winst- en verliesrekening.